cucthue

Giới thiệu chung

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Số 1Nghệ An

SỨ MỆNH: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Số 1Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng chất lượng cao; là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến; cung cấp nguồn nhân lực giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà và của cả nước; là nơi cùng nhau kiến tạo cơ hội, xây dựng tương lai.

TẦM NHÌN: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Số 1Nghệ An hướng tới phát triển lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng để trở thành cơ sở đào tạo sư phạm có chất lượng, trung tâm nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế quan trọng của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, tiến tới nâng cấp thành trường Đại học trọng điểm của tỉnh.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hóa Nhà trường để xây dựng và phát triển Nhà trường với phương châm: hiệu quả, đồng bộ và hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường luôn hết mình phấn đấu cho các giá trị cốt lõi mà người học cần đạt được: Mô phạm, sáng tạo, trách nhiệm, cống hiến và khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh, hội nhập.

Our Story Video