cucthue

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Số 1Nghệ An

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY GIAI ĐOẠN 2019-2022 (14 khoa, phòng, trung tâm, trường thực hành sư phạm)

ĐẢNG ỦY
Hiệu trưởng: TS. Trần Anh Tư
Ban giám hiệu
Khoa giáo dục thể chất - nghệ thuật
Trưởng khoa: TS.
Khoa lý luận chính trị - tâm lý giáo dục
Trưởng khoa: TS.
Khoa mầm non
Trưởng khoa: TS.
Khoa ngoại ngữ
Trưởng khoa: TS.
Khoa tiểu học
Trưởng khoa: TS.
Khoa trung học cơ sở
Trưởng khoa: TS.
Phòng kế hoạch - tài chính
Trưởng phòng: TS.
Phòng quản trị và công tác học sinh sinh viên
Trưởng phòng: TS.
Phòng thanh tra và đảm bào CLGD
Trưởng phòng: TS.
Phòng tổ chức - hành chính
Trưởng phòng: TS.
Phòng đào tạo - nghiên cứu khoa học
Trưởng phòng: TS.
TT thư viên thiết bị
GĐ TT: TS.
TT Đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng mềm
GĐ TT: TS.
Trường tiểu học và trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An
Hiệu trưởng: TS.
CÔNG ĐOÀN
Phụ trách: TS.
ĐOÀN THANH NIÊN
Phụ trách: TS.